การพัฒนาตนเอง

ศึกษาดูงานด้านเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านกุดตุ้มวิยา อ.เมืองฯ จ.ชัยภูมิ