ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ครูธีรารัตน์

สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

ครูธีรารัตน์ โพธิราช

“พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม ครูมีคุณภาพ ชุมชนร่วมจัดการศึกษาอย่างยั่งยืน ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน”