คณะผู้จัดทำ

นายชัยพร ขันบุตรศรี

นายธนาวิชญ์ พันธ์แซง

นายพีระวิชญ์ ภาสว่าง

นายธนกร สอนสงคราม

นางสาวปภัสสร แก้วไพฑูรย์

สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา

คณะศึกษาศาสตร์

มหาวิทยาลัยมมหาสารคาม

ปีการศึกษา 2566