การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมทักษะการจัดการเรียนรู้
ตามหลักปรัชญาของเศรษกิจพอเพียงโดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้เบบ Digital Learning

ในวันที่ 23 กันยายน 2566 เวลา 09:00 – 16:30 น.

ณ โรงเรียนเทศบาลบ้านเเมด

ความประทับใจในวันนี้