แผนบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง-ป.1

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ รายวิชาการงานอาชีพ

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ รายวิชาคณิตศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย รายวิชาภาษาไทย

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รายวิชาวิทยาศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ รายวิชาศิลปะ

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รายวิชาสังคมศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา รายวิชาสุขศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ รายวิชาภาษาอังกฤษ