การสร้างหรือพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้

โครงงานรีไซเคิลที่ใส่ดินสอ

โครงงานถังขยะลดโลกร้อน

โครงงานใบน้อยหน่าพิชิตเหา