การจัดบรรยากาศที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน

กิจกรรมดำนาเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชน

11 สิงหาคม 2566 กิจกรรมถวายพระพรและกิจกรรมปลูกผักสวนครัว        เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารในครัวเรือน