การจัดกิจกรรมการเรียนรู้

การจักการเรียนรู้แบบบูรณาการนักเรียนชั้น ป.1-3

กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์และสาธารณะ

กิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร